விரைவில்

தமிழ் மக்களுக்கான அறிவு பகரும் சமூக ஊடகமாக, தமிழ் சமூகம் முன்னேற தேவையான அறிவையும் தகவல்களையும் மக்கள் அறியவும் பிறர்க்கு அறிவிக்கவுமான ஒரு களமாக